Disclaimer

Middels het bezoeken van de pagina’s van deze website verklaart de bezoeker zich akkoord met de bepalingen en voorwaarden zoals hieronder uiteengezet. Watersportvereniging De Peiler (verder genoemd: De Peiler) behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen.

Het enige doel van deze website is het verstrekken van algemene informatie over De Peiler en over de diensten die De Peiler levert. De Peiler zal elke mogelijke inspanning leveren teneinde ervoor te zorgen dat de verstrekte gegevens op het moment van publicatie op de website up-to-date en zo nauwkeurig en volledig mogelijk zijn.
De Peiler garandeert op geen enkele manier dat de informatie zoals gepubliceerd op de website, of informatie die via de website kan worden bereikt, juist en volledig is. De Peiler behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in gepubliceerde teksten, documenten en/of programma’s.

De Peiler wijst elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot fouten, onjuistheden of omissies in informatie op de website zelf of informatie die via de website kan worden bereikt. In het algemeen wijst De Peiler elke aansprakelijkheid van de hand voor wat betreft enige schade, direct danwel indirect, die zou kunnen voortvloeien uit het bezoeken van de website, het gebruik van informatie gepubliceerd op de website of toegankelijk via de website, sofwarefouten of besmetting als gevolg van het bezoeken van de website en/of het downloaden van materiaal op de website.

De Peiler is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van andere websites die toegankelijk zijn via deze website. Het bestaan van een hyperlink betekent niet dat De Peiler een website goedkeurt of aansprakelijkheid aanvaardt, aangezien De Peiler geen invloed heeft op deze websites.

Inschrijving voor de nieuwsbrief impliceert dat de inschrijver deze onderhavige voorwaarden gelezen heeft en hiermee volledig akkoord gaat, met inbegrip van de Privacy Policy.

Bij opening van de website worden geen persoonlijke gegevens gevraagd van de bezoekers. Toch zal De Peiler automatisch bepaalde informatie kunnen zien: het soort webbrowser, het besturingssysteem, het webdomein van waaruit de website benaderd wordt en het IP-adres van de computer die gebruikt wordt om de website te bezoeken.

Het verzenden van informatie via de website van de kant van de gebruiker impliceert de verwerking van de informatie die wordt verzonden. Deze verwerking vindt plaats in overeenstemming met de bestaande Algemene Verordening Gegevensbescherming (zie www.cbpweb.nl).

 

Privacy beleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Peiler verwerkt van haar leden, donateurs, passanten, leveranciers, afnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van de Peiler, een donatie doet, of om een andere reden persoonsgegevens aan de Peiler verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is
WSV de Peiler, Middelwaard 5, 4133LB Vianen. KvK nummer 40321323
De functionaris gegevensverwerking is bereikbaar via reehebstaalpgil.[antispam].@depeiler.nl

Welke gegevens verwerkt de Peiler en voor welk doel

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
 2. adresgegevens eventueel postadres
 3. telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
 4. overige persoons gerelateerde kenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bijvoorbeeld naam en type vaartuig, registratienummer vaartuig, polisnummer verzekering vaartuig, afmetingen vaartuig, ligplaats, aansluiting elektra, en naam/telefoonnummer van degene die we kunnen bellen in geval van nood.

De Peiler verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. je naam, adres, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
 2. je naam, adres, e-mailadres, geslacht en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van facturen, uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Peiler. De Peiler maakt hiervoor onder andere gebruik van een e-mail nieuwsbrief. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 3. je naam, de door jou opgegeven persoon te bellen ingeval van noodsituaties en gegevens vaartuig en ligplaats worden gebruikt om liggeld te kunnen berekenen en om contact met je op te kunnen nemen in geval van bijzondere ontwikkelingen ten aanzien van het vaartuig.
 4. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.
 5. je naam, ligplaats- en vaartuiggegevens, telefoonnummer en e-mail adres worden op een afgeschermd deel van onze website beschikbaar gesteld aan de overige leden zodat ze contact met je op kunnen nemen voor verenigingsgerelateerde activiteiten of in geval van bijzondere ontwikkelingen met betrekking tot je vaartuig. 

Bewaartermijnen.

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden door de Peiler opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende het lidmaatschap en daarna voor onbepaalde tijd. Het bewaren van deze informatie na opzeggen van het lidmaatschap heeft als doel de historie van het ledenverloop van de Peiler te bepalen en daarnaast je te kunnen vragen naar je ervaringen met de Peiler en je te kunnen informeren over de ontwikkelingen van de Peiler.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers.

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Peiler passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Peiler gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Verstrekking aan derden.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het bezettingsgraad ligplaatsen;
 • Het verzorgen van delen van de financiële administratie;
 • Het uitwisselen van ervaringen met collega jachthavens of watersport verenigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Jouw settings

Via MijnCaptain kan je op deze pagina jouw privacy settings voor hoe wij jou bereiken aanpassen, aan of uit zetten. Hier kan je instellen:

 1. Of je onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wij hebben deze knop alvast op JA gezet, maar jij kunt de knop uitzetten als je geen nieuwsbrieven wilt
 2. Of we jouw gegevens mogen verwerken in onze ledenadministratie zoals hierboven omschreven. Wij hebben deze knop alvast op JA gezet, maar jij kunt de knop uitzetten als je niet wilt dat we jouw gegevens verwerken. Als je deze knop uit zet, kan je geen lid blijven van onze vereniging.
 3. Of je uitnodigingen voor activiteiten, feestavonden en vergaderingen van ons wilt ontvangen. Wij hebben deze knop alvast op JA gezet, maar jij kunt de knop uitzetten als je geen uitnodigingen van ons wilt ontvangen.

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Via het afgeschermde deel van onze website, of via de ledenadministratie van de Peiler, kan je je persoonsgegevens inzien en je kunt een verzoek indienen om  deze te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Peiler zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
Indien je klachten hebt over de wijze waarop de Peiler je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie reehebstaalpgil.[antispam].@depeiler.nl

Wijzigingen in dit Privacybeleid.

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen